Belevingsgericht werken met dieren in de zorg

Doel
Werken aan intensief contact met een  therapiehond/bezoekdier voor de PG bewoners die dit willen, welzijn van de bewonersbevorderen, ontspanning en exclusieve aandacht en hierbij deveiligheid van de bewoner en het dier waarborgen. Daarnaast een tweede hond opleiden om dit werk te kunnen gaan doen.

Reden:
Pertoeval kwam ik met mijn hond op mijn werk om iets af te geven en zagdaar hoe er op het dier dat zeer sociaal is, werd gereageerd doorverschillende bewoners. Voor deze PG bewoners op de gesloten afdelingwerd op dit gebied in mijn beleving nog te weinig gedaan. Ikontmoette bewoners die van hun eigen huisdier afscheid hebben moetennemen toen ze in het verpleeghuis kwamen wonen. Me inlevend in hunsituatie, zou ik er niet aan moeten denken hetgeen me zo dierbaar isaf te moeten geven in andermans handen zonder dat ik hier enige keuzein kon hebben. Door mijn huidige werkzaamheden zit ik er nu met mijnneus bovenop en zie ik met eigen ogen welk contact tot stand kankomen door de dieren en hoe belangrijk het kan zijn voor het welzijnen de beleving van de bewoners.

Werksituatie:
Kleinschaligwonen is in ons verpleeghuis inmiddels volledig doorgevoerd en iederehuiskamer draait zelfstandig, Op dit moment nemen de nieuwe bewonersnog steeds afscheid van hun dier voor ze in het verpleeghuis komenwonen en zijn daar zeer verdrietig over in het algemeen, het laatstedat hen dierbaar is wordt hen afgenomen. Op dit moment komt alleeneen bezoekdier in aanmerking als alternatief. Collega’s zien depositieve uitwerking van een sociaal bezoekdier op de bewoners enzijn enthousiast. Aangezien hiervoor geen geld beschikbaar is, zaldus alles wat we kunnen/mogen ondernemen op vrijwillige basis moetengebeuren.

Watheeft een bezoekdier te bieden:
Met verschillende onderzoekenis aangetoond dat het dier een positieve invloed kan hebben op defysieke toestand, de geestelijke (psychische, sociale, affectieve enemotionele) toestand van de bewoner en daarnaast op zijn/haargezondheid in het algemeen.
Dieren kunnen de kwaliteit van levengunstig beïnvloeden.

De aanwezigheid van het dier in activiteitenkan de volgende effecten hebben:

Deeigenwaarde van de bewoner kan groeien.
Het dier voorziet in de behoefte van affectie (warmte en aandacht).
Een dier isniet bedreigend en niet (ver)oordelend.
Het dier moedigt het nemenvan verantwoordelijkheden aan en het dier motiveert bepaalde actieste doen.
Het dier leidt af van de problemen/situatie.
Het dierzorgt voor gezelschap.

<!– @page { margin: 2cm } TD P { margin-bottom: 0cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

Ervaringenin het verpleeghuis met eigen hond(en):
Opdit moment gaat mijn eigen hond mee naar mijn werk in onsverpleeghuis. Zij is een goed luisterend, sociaal, volwassen dier vanruim 5 jaar oud. In een paar tellen tovert ze op het gezicht van eendemente dame van 96 die depressief is een grote glimlach. Bijna iedere keerals ik er kom is dit het geval. Bij een bewoner die totaal in zijneigen wereld leeft, waar zo goed als geen contact mee te krijgen is,legt ze haar kopje op zijn knie (meneer zat in een rolstoel), zijnhand zoekt haar kopje en hij zegt: “Ik vind honden lief”.Sinterklaasfeest, je maakt foto’s, staat naast de rolstoel vandezelfde meneer en ineens gaat er een hand langs je been opkniehoogte….. “hond”…. Zo ver weg in je eigen wereld en danzo’n reactie. Jammer genoeg was de hond thuis en was er op datmoment geen mogelijkheid haar te halen. Een verkrampte, totaalgesloten hand van iemand met Parkinson en dementie, die toch wat kanontspannen om de hond te aaien, die in de gaten heeft welke bewegingze moet maken om de hond op schoot te kunnen knuffelen, bijna nietkan praten maar feilloos de voor haar niet gemakkelijke naam van dehond weet te zeggen. Een collega die met een grapje vraagt of ik dehond niet even kan halen omdat een van de bewoners een griepspuitnodig heeft. Een kleine reeks van zeer positieve ervaringen die mehebben doen inzien hoe belangrijk zo’n bezoekje kan zijn voor debewoners.

Mogelijkheden die op dit moment voorhandenzijn:
Bezoek van vrijwilliger metjonge kittens.
Bezoekvan vrijwilligers met een konijntje
Werk en bezoekjes met eigenhond(en) blijven voortzetten op regelmatige en vrijwilligebasis.
Opleiden van een bordercolliepup tot therapiehond/bezoekdier.

Onderzoek doen naar:
Behoeften van bewonersen hun beleving.
Ervaringen van anderen die langere tijd alsbegeleider van een bezoekdier meedraaien op PG afdelingen.
Eisenwaaraan een bezoekdier minimaal moet voldoen.

Trainingenvoor bezoekdieren.
Trainingen voor vrijwilligers.
Welkedieren geschikt zijn als bezoekdier.
Kynologenclubs enHondenverenigingen vragen of er vrijwilligers binnen hun verenigingzijn om aan dit project mee te werken.

Contacten leggen metorganisaties specifiek gericht op dit gebied als:
BezoekdierNederland
Bezoek- en Therapiehond
Dieren in zorg en welzijn
Hund und Therapeut in Duitsland
Tiergestützte Therapie in Duitsland
Pets4All

Trainingen op het gebied van bezoekdierteams:
Inmiddels heb ik met mijn eigen hond deelgenomenaan een dergelijke training bij Bezoekdier Nederland en eenaanvullende workshop bij Pets4all om tijdens mijn werk met de hond inhet verpleeghuis en daarnaast ook mijn vrijwilligerswerk elders eenvastere vorm te kunnen gaan geven op een verantwoorde manier enhiernaast anderen op een verantwoorde manier te kunnen motiveren.Contacten in Duitsland bieden nieuwe mogelijkheden voor het opleiden van een pup tot bezoekdier/therapiehond voor de toekomst.

Hoe het er op dit moment voorstaat:
InmiddelsisFlóki vrijwel altijd tussen "haar eigen" bewonerste vinden gedurende mijn werktijden. Daarnaast probeer ik alsvrijwilliger ook elders 1x per week nog een bezoekje af te leggen.Door inzet van vrijwilligers is het gelukt meerdere keren anderedieren als bezoekdier in te zetten. Dank daarvoor! Zondervrijwilligers is een project als dit gedoemd te mislukken. De blijegezichten op de foto’s op Flóki’s weblog laten duidelijk zien dat debezoekjes doorveel bewoners als zeer positief worden ervaren. Het is gelukt om eengeschikte pup te vinden die straks ingezet kan gaan worden voorhetzelfde werk, met medewerking van KC Zeist, die de basistrainingensponsort en dierenarts Maarten van Alphen uit Woudenberg die deentingen van de pup sponsort. Dankjewel! Hier begint dus Djuna’s verhaal.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s